بی انگیز ه شدن مربی

سوالاتبی انگیز ه شدن مربی
کاظم رحمتی 3 ماه پیش پرسیده شده

یکی از مربیان نسبت به کار تربیتی بی انگیزه شده که اثر منفی بر کارهای خودش و بقیه گذاشته.چه کار کنیم؟

بستن
قالب وردپرس