تحکم و سین جین

تحکم کردن (بکن و نکن) و سین جین کردن (چرا این کار رو کردی چرا این کار رو نکردی چرا رفتی این جا و …) در برخورد با نوجوان می تواند مفید واقع شود؟

بستن
قالب وردپرس