بی انگیز ه شدن مربی

سوالاتبی انگیز ه شدن مربی
کاظم رحمتی 12 ماه قبل

یکی از مربیان نسبت به کار تربیتی بی انگیزه شده که اثر منفی بر کارهای خودش و بقیه گذاشته.چه کار کنیم؟

بستن
قالب وردپرس