بی انگیزگی مربی بعد از ازدواج

سوالاتبی انگیزگی مربی بعد از ازدواج
میم حسینی 12 ماه قبل

یکی از مربیان ازدواج کرده و انگیزه اش نسبت به کارهای تربیتی و فرهنگی کم شده و می گوید دیگر فرصت ندارم با مجموعه باشم. چه کار کنیم که ضربه زیادی به گروهش وارد نشود و چه کنیم که اینگونه موارد تکرار نشود؟

1 پاسخ
حسین شعاعی عضو سایت 12 ماه قبل

افت انگیزه ابتدای شروع زندگی مشترک طبیعی است و تا مدتی ممکن است به همین صورت ادامه پیدا کند. مهم این است که مدیر مجموعه به عنوان پاسداشت شروع زندگی این مربی و حمایت از مربی خود سنگینی بار کار این مربی را تا چند ماه بردارد تا مربی احساس کند مجموعه هم شرایط او را درک میکند
در کنار این اقدام مدیران مجموعه حتما بایستی ارتباط خود را با این مربی حفظ کرده و به عنوان دوستی امین مشاوره هایی را که او در این شرایط نیاز دارد و ارتباط زندگی جدید او با کار تربیتی و اینکه وظیفه جدید وظیفه قبلی را از بین نمیبرد با او گفتگویی داشته باشند.
مجموع اقداماتی از این دست به برگشت انگیزه مربی تازه ازدواج کرده برای فعالیتهای فرهنگی کمک بسزایی میکند.

بستن
قالب وردپرس