اردوی تفریحی یا زیارتی

سوالاتاردوی تفریحی یا زیارتی
ahmad 2 سال قبل

اگر از لحاظ مالی در مضیقه باشیم، به نظرتان بچه ها را به اردوی زیارتی ببریم یا اردوی تفریحی؟

1 پاسخ
بهترین پاسخ
علی عضو سایت 2 سال قبل

مقابله ایجاد کردن بین اردوی زیارتی و تفریحی به نظر درست نیست و سوال بهتر این است که گفته شود با توجه به امکاناتی که داریم چگونه برنامه ریزی اردو کنیم تا بتوانیم بهترین بهره تربیتی را از آن ببریم؟ چرا که اردو قالبی است که دارای ظرفیتهای زیاد تربیتی است.
ابتدای امر مهم نیست مکان اردو کجا باشد اول باید دید هدف عملیاتی تربیتی ما از برگزاری اردو برای متربیانمان چیست؟ بعد متناسب با هدفهایی که مدنظرمان است مکان اردو را در نظر میگیریم.
نوع برنامه ریزی ما در اردو نیز براساس همان اهدافی است که برای اردو انتخاب کرده ایم و قصد تحقق آنها را در متربیانمان داریم.
توجه به توان مالی و میزان امکانات نیز هم در تعیین مکان اردو و هم در نوع برنامه ریزی موثر است اما تاثیر آن ثانویه است زیرا مهم برای ما تحقق اهداف تربیتی است که از برگزاری اردو انتظار داریم.
با توجه به نکات فوق مکان اردو هر کجا که باشد هم میتوان از ظرفیت فرهنگی و زیارتی آن مانند امامزاده یا گلزار شهدا بهره برد و هم از فضاهای تفریحی آن مانند دشت و کوه و سبزه زار استفاده بهینه را داشت.