بازی دان

بازی و سرگرمی : الک دو لک

الک دولک

💠 الک دولک 💠

📌 روش بازی:

🔻🔻🔻

ابتدا بازیكنان بین خود دو نفر را به عنوان سردسته انتخاب می كنند. سپس دوسردسته ازطریق یارگیری، یارهای خود را انتخاب می كنند. در انتخاب یار، سرعت و قوای جسمانی افرادی که انتخاب می‌شوند اهمیت دارد. بعد از یارگیری، دو دسته بین خودشان قرعه می‌اندازند تا مشخص كنند كدام دسته بازی را شروع كند. سردسته ای كه می‌خواهد بازی را شروع كند، دریك محل از زمین بازی دو تا سنگ را به فاصله 20 سانتی متر، كنار هم قرار می‌دهد. بعد چوب الك(چوب کوچک) راروی آن می‌گذارد و چوب دولك(چوب بزرگ) را به دست می گیرد. یارانش هم دور سردسته جمع می‌شوند.آن وقت با اجازه سردسته گروه دوم بازی را شروع می‌كنند. ابتدا نوك چوب دولك رازیر چوب الك می‌گذارد و با چند بار حركت دادن آن به چپ وراست، بایك حركت چوب الك را به هوا پرتاب می‌كند.دراین هنگام دسته مقابل كه منتظر پرتاب شدن چوب الك در هوا هستند، به دنبالش می‌دوند تاآن را بگیرند. اگرچوب الك رادرهوا گرفتند، بازی به نفع آنها تمام می‌شود و گروه بازنده بازی را به گروه دوم واگذار می‌كند. اما اگرچوب الك را نگرفتند، یكی ازبازیكنان همان دسته اول، چوب الك را برمی دارد واز همان محلی كه به زمین افتاده است به طرف محلی كه ازآنجا به هوا پرتاب شده،نشانه‌گیری كرده و پرتاب می كند. طوری كه درهمان محل به زمین بنشیند. دراین وقت بازیكنی كه الك را به هوا پرتاب كرده است، درآن محل ایستاده تا باچوب دولك مانع نزدیک شدن چوب الك شود. حتی می‌تواند با همان چوب دولك به چوب الك بزند وآن را دوباره به هوا پرتاب كند. اما اگرنتواند مانع به زمین افتادن الك شود، و الک داخل دایره‌ای(به قطر یک و نیم متر) که به دور سنگ اولیه کشیده شده است فرود آید این بار نوبت آن بازیكن تمام شده وبازی رابه یكی ازیاران خود تحویل می دهد كه بازی را ادامه دهد.(البته در برخی از روشها چوب سومی در این محل می‌گذارند و تیم مقابل باید الک را به این چوب بزند) ولی اگر الك راطوری زد كه به هوا پرتاب شد ، درمحلی دیگربه زمین افتاد ،همان بازیكن كه الك را به هوا پرتاب كرده باچوب دولك فاصله بین الك تا محلی كه چوب الك ازآنجا به هوا پرتاب شده را اندازه گیری می‌كندو گروهشان امتیازمی گیرد.(هریك باراندازه دولك ،یك امتیازاست) بازی دوباره ادامه پیدامی كند تاهردسته كه توانست حدنصاب امتیاز راكسب كند برنده بازی می‌شود.

بدیهی است که مدیریت گروه در جایگیری افراد و ترتیب شرکت دادن افراد گروه در بهتر شدن بازی تأثیر زیادی دارد.

🔺🔺🔺

✨✨✨

@bazidun

💠 الک دولک 💠

💢ویژگی بازی:

#فکری

#حرکتی

💢محل اجرا:

# اردوگاه (فضای باز)

💢حداقل زمان مورد نیاز:

حدود 1 ساعت

💢حداقل فضای مورد نیاز:

200 مترمربع

💢وسایل مورد نیاز:

دوقطعه چوب 2 و 50 سانتی متری و دو عدد سنگ

💢تعداد بازیکنان:

حداقل 10 نفر

💢گروه سنی بازیکنان:

#بزرگسالان

#نوجوانان

💢جنسیت بازیکنان:

#پسر

✨✨✨

@bazidun

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.