بخش محتوا

کربلای درونت را کشف کن!

*هر انسان حامل یک کربلا است.

عاشورا، انسان را به انسان معرفی کرد. آنچه در اشقیای کربلا بود، در همه موجود است و آنچه در شهدای کربلا بود نیز در همه موجود است. هر انسان حامل کربلا است؛ [یعنی] هر وقت حق می گوید و برای حق کار می کند، امام حسین وجودش را بر کرسی خلافت پذیرفته است و هر وقت غضب و شهوت را ترجیح می دهد، یزید وجود خود را بر کرسی نشانده است. وقتی انسان جناح گرایی می کند [ و اقتضائات حزبی و جناحی اش را از روی تعصب بر همه چیز ترجیح می دهد] به یزید بن معاویه وجودش گفته است : «بفرما، کرسی خلافت در انتظار توست» و وقتی پا روی تعصبات و گرایش جناحی خود می گذارد [و صرف نظر از گرایشهای جناحی، به مقتضای آنچه حق است، عمل می کند] به حسین وجودش گفته «بفرمایید!»

*آیت الله حائری شیرازی-کتاب آینه تمام نما-صفحه 98

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.