بانک مقالات

روحانیان و مدارس جدید

پژوهش حاضر، بر نقش روحانیان در شکل دادن به مدارس جدید در ایران می پردازد. بیشتر تحلیل هایی که به مطالعه مدارس جدید در ایران پرداخته اند، نقش روحانیان را منفی بازنمایی کرده و یا تاثیراین نیروی اجتماعی را در بر پایی مدارس جدید مسکوت یا نادیده انگاشته اند. مدعای مقاله حاضر این است که روحانیون، نقش فعالانه ای در شکل گیری مدارس جدید در ایران داشته اند. این مقاله با یک رویکرد پدیدار شناسانه و با جمع آوری شواهد و اسناد تاریخی، نشان می دهد که مواجهه روحانیان با مدارس جدید منفعلانه نبوده است؛ بلکه بر عکس، تربیت مدرسه ای را به عنوان یک شیوه جدید تربیتی پذیرفته و نقش فعالانه و پیش رونده ای را در بر پایی و انتشار مدارس جدید داشته است. نویسنده در این مقاله با روشی تاریخی به بررسی ایجاد مدارس جدید در ایران معاصر و نقش فعال روحانیان در آن پرداخته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس