بانک مقالات

نگاه تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه های دینی

علی نقی فقیهی

در نگرش اسلامی، زن و مرد به گونه ای آفریده شده اند که به صورت طبیعی دارای گرایش و میل به روابط عاطفی با یکدیگرهستند و این از آن جهت است که این روابط در ارتقای سلامت روان و پرورش استعدادهای تربیتی آنان بسیار موثر است. از منظر دینی، آفرینش زن و مرد با توجه به اهداف تربیتی که خدا برای آنان ترسیم کرده، شکل گرفته است. بر این اساس، همه توانمندی های لازم در وجودشان تعبیه شده است. این توانمندی ها به اندازه کفایت در وجود هر یک از آدمیان خلق شده است تا در زندگی و فرآیند پرورش و تحول به سوی سعادت، از آنها بهره مند شوند. نویسنده در این پژوهش، از منظر تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه های دینی پرداخته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است و بر اساس آن،برخی از آموزه های دینی در قلمرو توانمندی های زوجین در زمینه روابط عاطفی آنان، توصیف محتوایی شده و آثار تربیتی روابط عاطفی موثر میان همسران بررسی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس