بانک مقالات

تربیت دینی، تربیت لیبرال

نویسنده: محمدجواد زارعان

مقالۀ حاضر درصدد مقایسۀ دو رویکرد “دینی” و “لیبرال” به مسالۀ تعلیم و تربیت است. نویسنده در ابتدا به بررسی و گزارشی از مقالۀ ج.مارک هالستد با عنوان “ارزشهای لیبرال و تعلیم و تربیت لیبرال” می پردازد. در این مقاله، هالستد معتقد است که «ارزشهای تعلیم و تربیت در هر جامعه ای، زمانی قابل فهم خواهد بود که قبل از آنها، ارزشهای پایه ای آن جوامع، بررسی و شناخته شوند.» و سپس برای شناخت اصول تعلیم و تربیت لیبرالیسم، ابتدا به معرفی و بررسی اصول ارزشی لیبرالیسم می پردازد. هالستد معتقد است لیبرالیسم دارای سه ارزش محوری است که عبارتند از : 1-آزادی فردی 2-تساوی حیثیت و حرمت و عدم تبعیض 3-عقلانیت. اصول ارزشی تعلیم و تربیت لیبرالیسم از قبیل، خود محوری،نقد پذیری، تساوی فرصت ها، پرهیز از القاء ارزشها، احترام به عقاید دیگر و اخلاق عقلانی، تساهل و تسامح، مبتنی بر این سه اصل کلی ارزشی در نظام لیبرالیسم هستند. او معتقد است که برخی از مکاتب فکری مانند مارکسیسم و جهانبینی های دینی مانند اسلام، با مدل تعلیم و تربیتی لیبرالیسم مخالف اند. امروزه در بحث هایی که دربارۀ تعلیم و تربیت در غرب صورت می گیرد، دیدیگاه رایج این است که مفاهیم “تربیت دینی” و “تربیت اخلاقی” بحث القاء و تلقین را تداعی می کند و این امر مباین با عقلانیت و خودمحوری انسان است.

نویسنده در پایان مقاله، بنا به یک تعریف، تربیت دینی را شکوفا کردن فطرت توحیدی انسان و تجلی آن در عمل عبادی، برمی شمرد و بر اساس اصول کلی تعلیم و تربیت در اسلام به نقد دیدگاه لیبرالی هالستد می پردازد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس